Közlemények » Elnökségi ülés jegyzőkönyve

 

 

MVBT elnökségi ülés

2018.05.16-án 18,00-19,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nguyen Duc Thuan

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

 

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                 Nagy Gyula és az elnök tájékoztatást adott ez elnökség két tagja, Dr. Kovács Tamás és Kevei Gyula egészségi állapotáról. Mielőbbi teljes felépülést kívánunk társainknak!

2.                 Az elnök röviden értékelte a 04.27-i Baráti Találkozót, megállapította, hogy mind az előkészítés, mind a lebonyolítás eredményes volt, a rendezvényen megjelent Nguyen Tien Thuc nagykövet és munkatársai, valamint vendége, a VSZK madridi nagykövete igen jól érezte magát.

3.                 Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget a VSZK parlamentje kulturális, sport és ifjúsági bizottsága delegációjával szervezett, 03.13-i találkozóról. A Nguyen Van Tuyet, a bizottság alelnöke, egyben a parlament vietnami – magyar baráti tagozat elnöke  által vezetett delegáció tisztelettel emlékezett meg a magyar kontingens NEFB-ben végzett munkájáról és nagyra értékelt e Társaságunknak, a két nép kapcsolata erősítése érdekében folytatott  tevékenységét. Jelezte, hogy elismerésüket az év második felében más módon is ki kívánják fejezni.

A rendezvényen részt vett Novák Ferenc, a vietnami női kajak csapat felkészítője, valamint Pham Ngoc Chu, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, a súlyemelő szövetség elnöke.

Nagy Gyula kiemelte Nguyen Duc Thuan elnökségi tagunknak a találkozó szervezésében és lebonyolításában végzett munkáját.

4.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget a VMBT delegációjának tervezett budapesti látogatásának részéleteiről. A látogatás során 06.18-án Társaságunk képviselői a Honvéd Kulturális Központban, egy ebéd keretében találkoznak a delegációval.

5.                 Az elnök beszámolt Nguyen Tien Thuc nagykövettel, 05.15-én lefolytatott megbeszélésről, amelynek során:

                                                 i.      tájékoztatást adott Nhi fhdgy. maradványainak hazaszállításával kapcsolatban megtett lépésekről, illetve javaslatot tett a további intézkedésekre;

                                               ii.      jelezte, hogy a Békefenntartók Napja 05.29-én kerül megrendezésre Pákozdon, ahova szívesen látnánk a nagykövetség képviselőit;

                                            iii.      a nagykövet úr jelezte, hogy augusztus 5-25 között, nagyköveti értekezlet miatt Hanoiban tartózkodik.

6.                 Váraljai Márton tájékoztatta az elnökséget a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács 05.10-én megtartott oktatási fórum rendezvényéről, amelynek célja a kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása a célpiacon tevékenykedő magyar üzleti szféra és a hazánkban tanuló vietnami egyetemi hallgatók számára. A rendezvényen részt vevő vietnami nagykövet kifejezte örömét, hogy előrelépés történt a vietnami ösztöndíjasok fogadása terén, ugyanakkor fontosnak tartotta a magyar nyelvű képzés erősítését, illetve a magyarok vietnami nyelvtanulását. Váraljai Márton hozzászólásában javasolta az ösztöndíjasok ügyének elválasztását az önköltséges hallgatók ügyétől. Jelezte, hogy a magyar felsőoktatási intézményeknek együttesen lenne célszerű megjelenni a felsőoktatási „vásárokon”, ezzel nagyobb hatékonyságot érhetnének el a hallgató toborzásban. Fontosnak tartotta kiemelt figyelmet fordítani a „konkurensek” – Szingapur, Új-Zéland, Ausztrália, USA, Kína – ajánlatainak tanulmányozására, ezen ismeretek alapján jelenni meg a fórumokon.

7.                 Az elnök jelezte, hogy a Magyar – Vietnam Barátságért Alapítvány elnöke meghívót küldött egy általuk szervezett, „Májusi ajándék Ho apónak”  című, 05.18-i koncertre, amelyen a Ho Chi Minh városi Zeneakadémia hallgatói lépnek fel. Kérte, hogy lehetőség szerint valaki képviselje Társaságunkat a rendezvényen.

8.                 Nagy Gyula bejelentette, hogy a Békefenntartók Napja ünnepség,  Pákozdon 05.29-én 14,00-tól kerül megrendezésre. A vietnami nagykövet meghívására intézkedik, Társaságunk elnökségének több tagja tervezi részvételét.

9.                 Nagy Gyula tájékoztatást adott Nhi főhadnagy maradványainak kihantolása és hazaszállítása ügyében tett lépéseiről, amelynek eredményeként a HM átadja a sírhely feletti rendelkezési jogot a nagykövetségnek. Ezt követően a nagykövetség szervezi a kihantolást, a búcsúztatást, illetve a hamvak hazaszállít6ását.

10.            Az elnök tájékoztatta az elnökséget Agócs József, salgótarjáni fotóművész ajánlatáról, amely szerint kiállítási célra kész rendelkezésre bocsájtani 2014-ben készített, „Arcok, emberek, Vietnam” című, zsűrizett, 46 darabból álló fotó kiállítási anyagát.  Az elnök és Kolossváry Miklós előzetesen megtekinti az anyagot, majd keressük a lehetőséget annak kiállítására.

11.            Az elnök jelezte, hogy felkérés érékezett Rákóczifalva önkormányzata részéről egy vietnami kiállítás és előadás megrendezésére, június 11-15 közötti időtartamra. Az elnök és Kolossváry Miklós a 06.11-i megnyitót megelőzően – egyeztetés szerint – leszállítja és installálja a kiállítási anyagot. A megnyitó ünnepségen az elnökség több tagja is jelezte részvételét.

12.            Az elnök tájékoztatásként bejelentette, hogy a MVBT civil társaság aktuális létszáma 87 fő.

13.            Dr. Füstné Tran Thi Hanh átadta a Magyarországi Vietnami Buddhista közösség meghívóját a 05.22-én megrendezésre kerülő „Buddha születésnapja” rendezvényre. Az elnökség több tagja tervezi részvételét az ünnepségen.

14.            Nagy Gyula jelezte, hogy Társaságunk tagja, Miljanovics György 06.10-én tölti be 90. életévét. Ez alkalommal levélben köszöntjük veterán társunkat.

15.            Az elnök tájékoztatást adott a Társaság pénzügyi helyzetéről , amely szerint 2018.05.14-én

                                                                                   i.      Bankszámlán:               213.469.-            

                                                                                ii.      Házi pénztárban:           131.566.-   

                                                                              iii.      Összesen:                      345.035.- Ft-tal rendelkeztünk.

 

Következő elnökségi ülés időpontja 2018. június 20-án 18,00-kor kerül megrendezésre a Honvéd Kulturális Központban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNY

 

Készült:     a Magyar-Vietnami Baráti Társaság tisztújító közgyűlésén

Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Honvéd Kulturális Központ Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja,

Budapest, 1143 Budapest, Stefánia út 34-36.

Dátum:2017. november 27. 17:00 óra

Megjelentek: 60 tag (csatolt jelenléti ív szerint)

 

Nagy Gyulamegnyitja a Közgyűlést, megállapítja, hogy a Magyar-Vietnami Baráti Társaság jelenlegi tagnyilvántartása szerint 170 fő tagunk van, ebből megjelent 60, így a tisztújító közgyűlés nem határozatképes. A kiküldött meghívóban közölteknek megfelelően a közgyűlést változatlan napirenddel 17:30-ra újra összehívja.

17:30-kor Nagy Gyula újra megnyitja a Közgyűlést. Külön üdvözli a megjelent Dr. Kovács Tamás és Szirmai Ernő alapító tagtársainkat. Megállapítja, hogy az ismételten összehívott közgyűlés 60 fővel határozatképes.

Pintér Sándor tagtársunk által elmondott „Kislány megy át a lángokon” című vietnami verssel ünnepélyesen is kezdetét vette a közgyűlés.

Bejelenti, hogy az elnökség javaslata szerint a közgyűlés levezető elnöki feladatait ő látná el. Kérdezi, van-e más javaslat? Nem volt, így szavazásra tette fel a levezető elnök személyét. A közgyűlés 60 egyhangú szavazattal elfogadta Nagy Gyulát levezető elnöknek.

 

Javaslatot tesz, hogy a jegyzőkönyvvezető Váraljai Márton legyen. A tagság egyhangú szavazattal elfogadta.

 

A levezető elnök javaslatot tesz, hogy a Szavazatszámláló Bizottság elnöke Kollár Endre, tagjai pedig Lantos György és Kollár Iván legyenek, akiket a tagság egyhangúlag elfogadott.

 

A levezető elnök javaslatot tesz a napirendre, ami megegyezik a kiküldött meghívóban szereplő napirendekkel:

1.      Dr. Botz László elnöki beszámolója

2.      Kevei Gyula ellenőrző bizottsági elnök beszámolója

3.      Vita a beszámolókról, vélemények, javaslatok

4.      Imre Lajos jelölőbizottsági elnök előterjesztése az új vezetőségre vonatkozóan

5.      Szavazás

 

A napirendi javaslatokat a tagság egyhangú szavazással elfogadta.

 

Dr. Botz László elnök a meghívókkal kiküldött írásos beszámolóhoz rövid szóbeli kiegészítést fűzött. Ebben kiemelte a társaság tagsága fiatalításának nehézkességét, a tagdíjbefizetések késedelmességét, az ebből adódó problémákat. Külön hangsúlyt kapott a baráti társaság bíróságon bejegyzett jogi státuszának problémája, az ebből adódó adminisztratív és jogi procedúrák megoldatlansága. 

Kevei Gyula ellenőrző bizottsági elnök felolvasta az FB írásos beszámolóját.

18:05-kor megkezdődött a vita a beszámolóról, amelyben 12 hozzászólás volt. A hozzászólók többsége támogatásáról biztosította az elnökséget a felmerült problémák megoldásában, a könyvelési gondok rendezésében és a jogi problémák kezelésében.

-          Bakos Ferenc kérdése: nem szerepelt a beszámolóban a „saigoni iskolatámogatás” ügye?

-          Kiss János javasolta, hogy vegyük fel a kapcsolatot a lengyel katonák szervezetével, akik a magyar kontingenssel együtt voltak Vietnamban, az NEFB-ben.

-          Szirmai Ernő köszönetet mondott az elnökség munkájáért és kiemelte a társaság tevékenységét a „népi diplomácia” terén, aminek eredményeit egyre láthatóbb módon ismerik el a magyar és a vietnami illetékesek.

-          Kollár Endre javasolta: döntsön a közgyűlés, hogy egyesület, vagy civil társaság kíván-e lenni a jövőben.

 

18:35-kor Dr. Botz László elnök válaszolt a vitában elhangzottakra:

-          a saigoni iskolafelújításra szóló adományfelhívásra 14-en reagáltak és 91000,- Ft gyűlt össze, amit átutaltunk a saigoni testvérszervezetünknek. Erről és az átadási ünnepségen elhangzott köszönetről tudósítás és fényképek megtalálhatóak a társaság honlapján;

-          a lengyelekkel néhány éve felvettük a kapcsolatot, de néhány e-mail-váltás után nem érkeznek onnan válaszok;

-          valóban tapasztalható némi változás a magyar illetékes szervek részéről a társaságunk megítélését, elismertségét illetően és reménykedünk, hogy ez a jövőben még tovább fog erősödni; vietnami részről ez fokozottabban érzékelhető, minden idelátogató magas szintű delegáció találkozni kíván képviselőinkkel és a vietnami nagykövetséggel is kiváló a kapcsolatunk;

-          a jogi problémákra az írásbeli beszámolóban is kitértünk, abban – ha a tagság elfogadja – felhatalmazást kértünk a szükséges lépések megtételére.

 

Dr. Botz László elnök a két éves mandátum lejártával az elnökség nevében visszaadta a tagságnak a megbízatást.

 

Nagy Gyula levezető elnök 18:55-kor lezárta a vitát. A beszámolót és a hozzáfűzött kiegészítések elfogadását szavazásra tette fel. A megjelentek egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

 

19:00-kor Imre Lajos jelölőbizottsági elnök számolt be a bizottság munkájáról. Köszönetet mondott a leköszönő elnökség tagjainak, ugyanakkor tájékoztatta a tagságot, hogy az eddig működött Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjai – egy kivétellel – hajlandók vállalni a megbízatásukat újabb két éves ciklusra, ha erre a tagság megválasztja őket. (Az eddig működött elnökség két éve kooptálta az Ellenőrző Bizottságba Nguyen Xuan Hue-t (Pétert), aki a jövőben nem tudja vállalni ezt a feladatot.)

 

A Jelölőbizottság által végzett felmérés alapján Imre Lajos így javaslatot tett a régi elnökségi tagok (kivéve Péter) újraválasztására, valamint az új ellenőrző bizottsági tag Vermes József személyére.

 

19:15-kor Nagy Gyula levezető elnök megköszöni a Jelölőbizottságnak és személy szerint Imre Lajosnak a munkáját és lezártnak nyilvánította a jelölést.

 

Szavazásra bocsájtotta Dr. Botz Lászlót, mint a Baráti Társaság újra megválasztandó elnökét. A jelenlévő 60 tag egyhangúlag megválasztotta újabb két évre elnöknek.

 

Ugyancsak szavazásra bocsájtotta az alábbi elnökségi tagokat:

-          Váraljai Márton

-          Bányai Levente

-          Nagy Gyula

-          Dr. Füstné Tran Thi Hanh

-          Dr. Kovács Tamás

-          Nguyen Duc Thuan

-          Nguyen Thanh Huong

-          Le Kim Thoa

A jelenlévők egyhangúlag megszavazták az új elnökség összetételét a fenti névsorral.

 

Nagy Gyula szavazásra tette fel az Ellenőrző Bizottság elnökének Kevei Gyulát, akit a tagság egyhangúlag megválasztott.

 

Az EllenőrzőBizottság két tagjának pedig Kolossváry Miklóst és Vermes Józsefet választotta egyhangúlag a tagság.

 

19:30-kor Dr. Botz László megköszöni az új vezetőség nevében a bizalmat és arról biztosítja a tagságot, hogy továbbra is erejükhöz és tudásukhoz mérten fogják végezni munkájukat.

 

19:35-kor Nagy Gyula levezető elnök eredményesnek és bezártnak nyilvánítja a Közgyűlést, egyúttal köszöntötte az Erzsébeteket és a Katalinokat, Andrásokat és Miklósokat, kellemes Karácsonyt és boldog újesztendőt kívánt mindenkinek.

 

Budapest, 2017. november 27.

                                                                                            

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2017.10.25-én 18,00-kor

Honvéd Kulturális Központ

 

 

Megbeszélt kérdések: 

1.     Az elnök tájékoztatást adott  a Budapest, XVI. kerületi Corvin Művelődési Ház Szentmihályi Kulturális Központjának 09.15-i megnyitásáról .

A megnyitó ünnepségen beszédet mondott Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf, a kerület országgyűlési képviselője. Jelen volt a kerület testvér-települései közül a németországi Waltershausen polgármestere, valamint a vietnami Hanoi Tay Ho kerület delegációja. Az ünnepség keretében került megnyitásra a Magyar – Vietnami Baráti Társaság és a Corvin Művelődési Ház közös szervezésében a „Nemzetek Találkozása 2” c. kiállítás, amely Vietnamot mutatta be képekkel, használati tárgyakkal, hagyományos vietnami hangszerekkel.

A kerületi újság részletes cikkben tudósított a rendezvényről.

 

2.     Az elnök tájékoztatást adott a Nemzetek Háza tisztújító közgyűlésére választott jelölő bizottsággal 09.19-én folytatott megbeszéléséről, ahol  a MVBT részéről javaslatot tett Dr. Kovács Árpád tagtársunk,  a NH Ellenőrző Bizottsága elnökének jelölésére.

A kapott információ szerint a NH elnöksége 10.26-án dönt a közgyűlés időpontjáról.

 

3.     Az elnök jelezte, hogy a magyar miniszterelnök által vezetett delegáció látogatásáról a magyar és vietnami sajtó részletes beszámolást adott, amely tudósítások elérhetőek a Társaság honlapján, valamint a Facebook-on megnyitott MVBT oldalon.

 

4.     Az elnök és Bányai Levente beszámolt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a VSZK nagykövetsége által 10.09-én szervezett, Beruházási és kereskedelemfejlesztési szemináriumról, ahol megnyitó beszédében Krisán László, a BKIK elnöke beszélt a gazdasági kapcsolatok fejlesztése jelentőségéről, a jövőbeni együttműködés főbb területeiről. Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet köszöntőjében kiemelkedő jelentőségűnek jellemezte a magyar miniszterelnök közelmúltban tett látogatását, amely új szakaszt nyitott a két ország közötti gazdasági, kereskedelmi kapcsolataiban. Pham Van Cong, a nagykövetség kereskedelmi tanácsosa Vietnam gazdasági eredményeit mutatta be, kiemelve az 1986-ban kezdett Doi Moi gazdasági reform folyamatának sikereit. Magyarország viszonylatáról a miniszterelnöki látogatást követően a kereskedelmi forgalom nagyságrendekkel történő növekedését várja.

 

5.     Az elnök tájékoztatást adott a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete 10.21-i tisztújító kongresszusáról. amelyen az Egyesülethez tartozó 18 tagozat képviseletében 174 szavazati joggal rendelkező tag vett részt. A beszámolót megelőzően

-        Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet beszélt az Egyesület munkájának jelentőségéről, biztosította a tagságot a nagykövetség további hatékony támogatásáról.

-        Luong Thanh Nghi, a VSZK külügyminisztérium külföldön élő vietnamiakkal foglalkozó államtitkárságának alelnöke a két ország kapcsolatának erősítésében végzett munkát emelte ki.

-        Hoang Dinh Thang, a Prága-i székhelyű Vietnamiak Európában Szövetség elnöke ugyancsak az országok és népek közötti kapcsolat erősítéséről beszélt, amelyben az Egyesület meghatározó szerepet tölthet be.

-        A MVBT részéről Dr. Botz László értékelte a két szervezet közötti szoros baráti és munkakapcsolatot.

A beszámolót és a 2018-2022-re szóló tervek megvitatását követően a kongresszus megválasztotta az Egyesület új, 33 főből álló vezető szervét, amelynek elnöke ismét Vu Quy Duong let. Ellenőrző Bizottságunk tagja, Nguyen Duc Thuan beválasztásra került az Egyesület Állandó Bizottságába.

 

6.     Nagy Gyula tájékoztatást adott Nguyen Thanh Nhi főhadnagy hamvai hazaszállítása ügyében történt újabb fejleményekről. Jelezte, hogy információink szerint a VSZK nagykövete a család kérését tolmácsolva levélben fordult a honvédelmi miniszterhez. A minisztérium pozitív válasza lehetőséget nyitott a kérés megvalósítása részleteinek kimunkálásához, amelyben Társaságunk aktívan szerepel.

 

7.     Az elnök tájékoztatást adott a Fővárosi Törvényszék MVBT-re vonatkozó végzéséről, amelyben a civil szervezetekre vonatkozó törvény által, a civil szervezetek nyilvántartási ügyében előírt kötelezettségek elmulasztását jelezte és annak pótlását rendelte el. Az elnök, a hivatkozott évek beszámolóinak és pénzügyi jelentéseinek megküldése mellett, ismételten jelezte a Társaság jogi helyzetét illető kétségeinket és jelezte „civil társaság”-gá történő átminősítésünk igényét. Amennyiben erre nem nyílik hivatalos lehetőség, úgy kilátásba helyzete a Társaság „egyesület”-ként történő megszüntetését, majd „civil társaság”-ként történő megalakítását. Felvetése indoklásaként jelezte, hogy a Társaság humán és anyagi képességek hiánya miatt nem képes az „egyesület”-ként való működés adminisztratív feltételrendszerének teljesítésére.

Az elnökség javasolta megvárni a Fővárosi Törvényszék válaszának beérkezését, majd a törvényszéki döntés alapján a további lépések megtételét. Egyetértett azzal, hogy a törvényszéki döntés függvényében a jogi státusz (egyesületből civil társaság) megváltoztatása érdekében teendő lépések megtételéhez a soron következő közgyűlés felhatalmazását kéri.

Dr. Kovács Tamás jelezte, hogy a folyamat lehetőséget adhat egy tagrevízió lefolytatására is.

Kevei Gyula kétségének adott hangot a „civil társaság” elfogadottságát illetően.

 

8.     Az elnökség megvitatta Kevei Gyula javaslatát, miszerint törekedni kell, hogy a magyar külügyi szervek ismerjék el és támogassák szervezetünket. Kevei Gyula javasolta, hogy a tagság bevonásával kutassuk azokat a formákat és módszereket, amelyekkel elősegíthetjük a partnerkapcsolatok bővítését, Társaságunk hazai elismertségét.

 

9.     Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól hozott 451/2016 (XII.19.) kormányrendelet 89-91 §-a szerinti cégkapu regisztráció megtörtént, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. visszaigazolta a MVBT részére regisztrált cégkaput.

 

10.   Az elnök bemutatta az MVBT Díszoklevél előzetes tervét, a véglegesítés és a nyomdai munkák megrendeléséhez és elkészíttetéséhez – az anyagi vetületek figyelembevétele miatt - további tájékozódás szükséges.

 

11.    Az elnökség megtárgyalta a 11.27-re tervezett MVBT tisztújító Közgyűlés előkészületeinek helyzetét:

a.     tanulmányozta és kiegészítésre javasolta az elkészített Beszámoló Jelentés tervezetét, a véglegesítés határidejét 11.10-re szabta meg (hogy az a közgyűlés előtt kiküldhető legyen a tagság részére);

b.     döntött a közgyűlés tisztségviselőire teendő javaslatról

         i.      levezető elnöknek Nagy Gyulát,

         ii.     a szavazatszedő bizottság elnökének

                 Szetei Ferencet javasoljuk.

        c.      a közgyűléshez helységet Nagy Gyula biztosít.

 

12.     Az elnökség elfogadta Tarcsáné Suhajda Ildikó tagfelvételi kérelmét.

 

13.     A Társaság aktuális pénzügyi helyzete 2017.10.24-én

a.     Bankszámlán:               324.388.-

b.     Házi pénztárban:            83.006.-

c.      Összesen:                      407.394.- Ft.

 

14.    A NAV 2017. rendelkező évi szja 1 %-os összeg kiutalásáról szóló tájékoztatása szerint Társaságunk részére 41.569.- Ft került átutalásra.

 

15.     Következő elnökségi ülés időpontja és helye: 2017.11.21. (Kedd) 18,00 a Honvéd Kulturális Központban

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 


MVBT elnökségi ülés

2013.08.14-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 

I.         Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nagy Gyula

Nguyen Phuong Thao

Nguyen Piroska

Stefani György

                                   Váraljai Márton

                                   Kolossváry Miklós (meghívott)

 

 

II.        Megbeszélt témák:

 

 

1.         Az elnök értékelte Hanoi- Son Tay város, valamint a VMBT delegációinak 2013.07.15-18-i magyarországi látogatását.

 

            a.         Jelezte, hogy Budapest 3. kerületének önkormányzata magas szintű programot szervezett a vietnami delegáció részére, amelynek során – a rövid idő ellenére is – igyekeztek komplex képet adni Budapestről, azon belül hangsúlyt helyezve Óbuda nevezetességeire. A látogatás alatt Szándéknyilatkozat került aláírásra, amelyben az együttműködés területeinek a

            - kultúra és művelődés

            - oktatás

            - gazdaság, ezen belül kiemelt figyelmet fordítva a túrizmusra

            - üzleti és vállalkozói szféra képviselői kapcsolatának és együttműködésének elősegítése.

            A kultúra és művelődés területén Óbuda szándékában áll elősegíteni Duong Lam falu egyik objektumának rehabilitálási munkáját.

 

            b.         A MVBT rendelkezésére biztosított program – büfé-ebéd – lebonyolítását az elnök összességében jónak értékelte, figyelembe véve a Társaság anyagi lehetőségeit is.

 

            c.         Az elnök jelezte, hogy Baumann Irén, az óbudai önkormányzat képviselője, a Bridge Tours Utazási Iroda tulajdonosa tervei között szerepel egy magyar-vietnami relációra koncentráló turista iroda fejlesztése (utaztatás és programszervezés Magyarországon és a délkelet-ázsiai térségben), amely projekthez szívesen venné a Társaság támogatását. Az elnökség a gondolatot jónak ítélte és felhatalmazta az elnököt a részletek további tárgyalására.

 

2.         Az elnök tájékoztatást adott Nguyen Thien Nhan, a VSZK miniszterelnök-helyettesének magyarországi látogatásáról, hangsúlyozva, hogy – ellentétben a korábbi évek gyakorlatával - a látogatásról sem előzetesen, sem utólag nem kaptunk információkat a nagykövetségtől.

            A látogatásról, annak egyes részleteiről az MTI 2013.07.30-i tudósításából, illetve a VietHung Ipari Egyetem rektorának 2013.08.06-i leveléből értesültünk.

            Nguyen Thien Nhan úr 07.30-án látogatás tett a vietnami nagykövetségen, a „belső tájékoztatásra” meghívást kapott Dr. Füstné Tran Thi Hanh – elnökségünk tagja – is. A találkozó során Ngo Duy Ngo nagykövet tájékoztatta a miniszterelnök-helyettest a kapcsolatok alakulásáról, ugyanakkor Nguyen Thien Nhan röviden értékelte az aktuális vietnami belpolitikai helyzetet, illetve tájékoztatást adott magyarországi tárgyalásairól (a Paks-i látogatásról, a felsőoktatás területén, 40 fő vietnami hallgató részére felajánlott ösztöndíjról).

 

3.         Az elnök jelezte, hogy Hanoiból kapott információk szerint Truong Tan Son, a VSZK elnöke 2013. szeptember hónapban, hivatalos látogatásra, Budapestre érkezik. A látogatás időpontjára, tematikájára vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre információ.

 

4.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget, hogy műkedvelő „Bohém Klub” tánccsoportjuk tagjaként 08.10-én a Csepeli Munkás Otthonban lépett fel, illetve 08.18-án ugyanott megismétlik a nagy sikert aratott előadásukat. Műsorukkal támogatni kívánják a két nép kultúrájának megismertetését.

Dr. Füstné Tran Thi Hanh jelezte, hogy 08.10-én a kőbányai Hotel Chesscom Budapest-ben részt vett a Vietnamból Budapestre látogató Nguyen Duy költő tiszteletére rendezett Irodalmi Est-en.

5.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget Vladimir Tojagic szerb NGO alkalmazott megkereséséről, aki támogatást kért a Társaságunktól, hogy vietnami beutazásához a vízumot kedvezményesen kaphassa meg. Tojagic urat az elnök a VSZK budapesti nagykövetségének konzuljához irányította, aki a nagykövet döntése alapján elutasította a szerb kérelmet.

6.         Nagy Gyula tájékoztatást adott a HM kegyeleti témában tervezett, illetve meghozott döntéseiről. Ezek értelmében változások várhatók a hősi halottakra való megemlékezések katonai biztosításában (őrség, zene, koszorú). Társaságunk NEFB hősi halottaira való 2014. árpilisi megemlékezésünk várhatóan megtartható, arra a tárca koszorút is biztosít.

7.         Az elnök emlékeztetett arra, hogy 2013.09.02-án 17,00-kor Körmenden Vietnami Bélyegkiállítás kerül megrendezésre (Dr. Déri Miklós szervezésében). A rendezvényen Nguyen Piroska, mint versmondó lép fel. Stefani György tájékoztatása szerint Szirmai Ernő Toperczer István tagtársunk fotó kiállítását is tervezi a rendezvényre biztosítani. Ismereteink szerint a nagykövetség több munkatársa is részt vesz az eseményen, arra a nagykövetség catering-et is biztosít.

8.         Nguyen Piroska jelezte, hogy Dr. Déri Miklós 2013.09.06-án Szombathelyen, a helyi könyvtárban tart előadást a magyar-vietnami kapcsolatokról.

9.         A korábban jelzett, 2013.09.06-i Vietnami Nemzeti Ünnepi fogadásra vonatkozóan nincs információnk.

10.       Nagy Gyula emlékeztetett, hogy az elnökség mandátuma 2013. 10.26-án lejár, legkésőbb novemberben tisztújító közgyűlést kell tartani. Határozat született arra vonatkozóan, hogy a jelölőbizottságra vonatkozóan az elnökség tagjai 08.21-ig javaslatot tesznek. Nagy Gyula felajánlotta, hogy vállalja a tisztújító közgyűlés levezetését, illetve elkészíti a közgyűlés programját.

            A jelölőbizottságot az elnökség írásban kéri fel a feladat elvégzésére.

 

 

III.                  Pénzügyi helyzet

 

AMVBT bankszámláján 2013.07.31-én  80.424.- Ft , a házipénztárban:   5.160.- Ft.

volt, azaz Társaságunk  összesen: 85.584.- Ft-tal rendelkezik.

 

           

 

IV.       Az elnökség a soron következő ülését 2013. szeptember 10-én 17,00-kor tartja a Honvéd Kulturális Központban.

 

MVBT elnökségi ülés

2013.10.14-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 

I.         Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Bányai Levente

                                   Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nagy Gyula

Stefani György

Szirmai Ernő

                                   Váraljai Márton

                                   Fekete János (meghívott)

                                   Kolossváry Miklós (meghívott)

Imre Lajos (meghívott)

Tran Thi Thanh Son (meghívott)

 

 

 

II.        Megbeszélt témák:

 

 

1.         Az elnök értékelte a MVBT tagságának képviselői és Truong Tan Sang, a VSZK elnöke 2013.09.16-i találkozóját, hangsúlyozva a vietnami elnök által kezdeményezett találkozó gesztus értékét. A találkozóról rövid feljegyzés, illetve fényképsorozat került a Társaság honlapján elhelyezésre. Hanoiból kapott információk szerint a vietnami TV filmriportban számolt be a találkozóról.

 

            A találkozóval közel egy időben a Néprajzi Múzeumban került megnyitásra a „Vietnami porcelán – törékeny múltidézés” c. kiállítás, amelyen a találkozóval való egybeesés miatt Társaságunk tagjainak jelentős része nem tudott részt venni.

 

2.         Az elnök tájékoztatást adott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Vietnami Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében, 2013.09.17-én rendezett Magyar – Vietnami Üzleti Fórumról, amelyet Truong Tan Sang elnök nyitott meg, hangsúlyozva a két ország gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatai fejlesztésének szükségességét. A rendezvényen aláírásra került a két Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködésről szóló megállapodás, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a VietHung Ipari Egyetem közötti kapcsolatokra vonatkozó megállapodás.

 

            A rendezvény további részében lehetőség nyílt a megjelent több mint hatvan vietnami9 vállalat, intézmény, vállalkozás képviselőivel való kapcsolatfelvételre, megbeszélésekre.

 

3.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget, hogy 2013.09.14-én, mint zsűri tag képviselte Társaságunkat a Pataky Művelődési Központban rendezett Vietnami Gyermeknapon.

 

4.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget a 20123.09.20-án, a XIII. kerületi Lokálpatrióták Egyesülete, a Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete és a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület közös szervezésében megrendezett „Nemzetközi Békenap 2013” –ről. A rendezvényen felolvasták az ENSZ főtitkár üdvözlő levelét, majd előadások hangzottak el a békefenntartás témakörében.

 

5.         Az elnök – Dr. Déri Miklós információi alapján – tájékoztatást adott a 2013.09.24-énm a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárban rendezett, nagy érdeklődés mellett lebonyolított élménybeszámolóról, amely a „Szerelmem Vietnam” címet viselte.

 

6.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a Magyar – Vietnami Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság 5. ülése november 15-25 között kerül megrendezésre Budapesten. Társaságunk lehetőséget kért magyar szervezőktől a rendezvényen való részvételre.

7.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a Társaság képviseletében 2013.10.17-18-án részt vesz a Belga – Vietnami Baráti Társaság nemz

MVBT elnökségi ülés

2018.03.07-én 17,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Heiszmann György (vendég)

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                  Az elnök értékelte a 01.25-i, „Missziós Történetek – Magyar katonák Vietnamban”c. rendezvényt, Hajdú László veterán társunk előadását. A rendezvényen mintegy 100 fő vett részt, a rendezvény utáni vélemények igen pozitívak voltak.

 

A rendezvényen megjelent a MH Béketámogató Kiképző Központ (Szolnok) két munkatársa, akik a Központ parancsnoka nevében felkérést továbbítottak egy NEFB előadás megtartására a Központ által, május 29-én megrendezésre tervezett konferencián. Az elnök levélben jelezte vissza a Társaság készségét a Központ Parancsnokának, Drót László ezredesnek a kért előadás megtartására.

 

A rendezvényen az Alfahír internetes portál képviselője is jelezte igényét a  NEFB misszióban részt vett veteránnak készítendő interjúra.

 

2.                  Az elnök beszámolt Nguyen Thien Tuc nagykövettel való, 01.29 -i  találkozóról, amelyen Társaságunkat őt fős delegáció (Dr. Botz László, Váraljai Márton, Dr. Füstné Tran Thi Hanh, Nguyen Thanh Huong és Nguyen Duc Thuan) képviselte. A baráti hangvételű találkozó során megerősítést nyert a további együttműködés jelentősége.

 

Thuc nagykövet úr értékelte a magyar miniszterelnök látogatás, ami több együttműködési projekt indításához adott lehetőséget, mint pl. Magyar Kultúr Központ építése Hanoiban, vagy új követségi épület Budapesten.

 

3.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács 02.01-i üléséről, amelyen első alkalommal vett részt a VSZK új budapesti nagykövete és röviden áttekintette Vietnam és Magyarország kapcsolatát.

Kiemelte a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok alakulását, jelezte, hogy jelenleg 18 befektetési projekt van folyamatban mintegy 64 millió USD értékben. Jelezte ugyanakkor, hogy jelentős érdeklődés mutatkozik Vietnamban a magyarországi befektetések – szállodaipar, ingatlan fejlesztés – iránt.

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről Jári Ferenc osztályvezető értékelte a két ország kapcsolatának fejlődését.

 

Dobos Gábor, a Tempus Közalapítvány képviselője a Stipendium Hungaricum ösztöndíj programról tartott tájékoztatást, jelezve, hogy növekszik az ázsiai országokból érkező hallgatók száma (2017ben 8 % volt), Vietnamból aktuálisan 483 hallgató vesz részt magyarországi felsőoktatásban, alapvetően az egészségügyi, műszaki, informatikai és gazdasági képzésterületeken.

 

4.                  Az elnök jelezte, hogy a Vietnami Holdújév –hez kapcsolódóan üdvözlő leveleket küldött a vietnami testvér szervezetek vezetőinek. Jelezte, hogy Hanoiban és Ho Chi Minh városban is a helyi szervezetek baráti találkozókat szerveztek az ünnep kapcsán, amelyekre meghívták a magyar képviseletek munkatársait.

 

Az elnök röviden értékelte a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete által 02.10-én rendezett nagyszabású Hold-Újévi ünnepséget, amelyen Társaságunk több tagja is részt vett.

 

Váraljai Márton beszámolt a VSZK nagykövetsége által 02.22-én, a Gellért Szállóban rendezett szűk körű ünnepségről, amely alkalommal Thuc nagykövet úr nagyra értékelte a MVBT tevékenységét és részéről ismételt megerősítést nyert a MVBT-vel való szoros együttműködés kérdése. A rendezvény helyszínének kiválasztásában jelentős szerepet játszott, hogy Ho Chi Minh elnök 1957-évi látogatása során ugyancsak a Gellért Szállóban lakott.

 

5.                  Az elnök beszámolt 02.11-23 között, az ArtDeko Film Kft. delegációja tagjaként, Vietnamban tett látogatásáról. A látogatás célja egyrészt a 2017. őszén, a Ho Chi Minh városi Film Szövetséggel egy vietnami-magyar koprodukciós játékfilm részleteinek megbeszélése, a vietnami film vállala